Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i Socialtjänstlagen, som föreskriver att den som är anställd inom service och omvårdnad av äldre och funktionshandikappade är skyldiga att anmäla övergrepp, vanvård och liknande missförhållanden till socialnämnden. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1999.

Namnet Lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som arbetade vid vårdhemmet Polhemsgården i Solna. I oktober 1997 uttalade sig den då 23-åriga undersköterskan i TV-programmet Rapport om att vanvård bedrevs på hemmet. Detta ledde till stor uppmärksamhet i massmedia och föranledde att bestämmelsen inrättades.

I samband med rapporteringen från Polhemsgården valde Rapport att fästa stor vikt vid att Polhelmsgården drevs i privat regi, vilket kom att politisera debatten. Både senare och tidigare har vårdskandaler dock uppdagats även vid offentliga vårdinrättningar.

Senare granskning av Polhelmsgården visade att annan personal, bland annat en erfaren sjuksköterska, inte delade uppfattningen att vanvård förekom. Istället hävdade denna att det kan vara omtumlande att som ung undersköterska konfronteras med vardagen på en avdelning med gravt senildementa i livets slutskede.

Se även Lex Maria